ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀριθμός 38
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
Α΄ ΛΟΥΚΑ
( Β΄ Τιμ. γ΄10-15 )
Δύο ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν Τιμόθεον  ἔχομε στήν Καινήν Διαθήκην, ἀδελφοί μου, τήν Α΄ καί τήν Β΄. Τό ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖον ἀκούσαμε σήμερα, εἶναι ἕνα τμῆμα ἀπό τήν Β΄ πρός Τιμόθεον ἐπιστολήν. Τί μᾶς λέγει;  Ποιό τό περιεχόμενον τοῦ ἱεροῦ κειμένου πού ἀκούσαμε;
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρός τόν μαθητήν του καί συνεργάτην του στό ποιμαντικό ἔργον καί κυρίως στό κηρυκτικόν, αὐτό πού ἀποσκοπεῖ στήν διάδοσιν τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί τοῦ φωτισμοῦ τῶν ἀνθρώπων μέ τό φῶς τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, καί τόν διδάσκει.
Τόν διδάσκει καί τοῦ τονίζει τήν ἀξίαν κάποιων χριστιανικῶν ἀρετῶν. Τήν ἀξίαν τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς μακροθυμίας, οἱ ὁποῖες ἀρετές εἶναι ταυτοχρόνως καί κάποια ἀπό τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά ὁποῖα κατονομάζει στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολήν του, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει: «Ὁ καρπός τοῦ πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης,  ἐγκράτεια» (Γαλ. ε΄22).
Κατόπιν, μνημονεύει τά παθήματά του στά Λύστρα, στό Ἰκόνιον καί στήν Ἀντιόχειαν. Γιατί; Μήπως προβάλλει ἑαυτόν;  Μήπως θέλει νά κερδήσῃ τόν ἔπαινον τῶν ἄλλων; Ὄχι βεβαίως. Κάνει αὐτήν τήν ἀναφοράν στά παθήματά του, γιατί θέλει νά προετοιμάσῃ τόν μαθητήν του Τιμόθεον γιά ὅσα θά ἐπιτρέψῃ ὁ Θεός καί θά πάθῃ γιά τόν Χριστόν. Καί τοῦ παραγγέλλει νά μή λυγίσῃ, ἀλλά νά παραμείνῃ σταθερός, ἀμετακίνητος, ἀκλόνητος στήν χριστιανικήν του πίστιν.
Τά παθήματα, οἱ δοκιμασίες, ὁ πόνος στήν οἱανδήποτε μορφήν του εἶναι γνωρίσματα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἀλλά καί  ἡ σταθερότης στήν πίστιν μας πρός τόν Χριστόν. Τοῦτο σημαίνει πώς, ὅ,τι καί ἄν συμβῇ στή ζωή μας (ἀρρώστιες, οἰκονομικά ἀδιέξοδα, θάνατος, ὅ,τι ἐπιτρέψει ὁ Θεός), πρέπει, ἐφόσον εἴμεθα πιστοί δοῦλοι τοῦ Θεοῦ καί ὑποτάσσομε τό θέλημά μας στό δικό Του θέλημα, νά μή λυγίσωμε, νά μή γογγίσωμε, νά παραμείνωμε πιστοί στόν Θεόν, νά δεχθοῦμε τόν πόνον καί τήν θλῖψιν ὡς ἐπίσκεψιν τοῦ Θεοῦ καί νά ἐπαναλαμβάνωμεν τά λόγια τοῦ πολυάθλου Ἰώβ: «Εἰ τά καλά ἐδεξάμεθα παρά Κυρίου, τά κακά οὐχ ὑπείσωμεν; Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας».
Καί κάτι ἄλλο θά πρέπῃ νά προσέξωμεν. Ἡ χριστιανική πίστις δέν ἐπιτρέπει συμβιβασμούς. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ὡς χριστιανοί, πιστοί καί συνειδητοί χριστιανοί, μένομε σταθεροί καί ἀμετακίνητοι στίς ἀρχές μας, σέ ὅ,τι μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, καί δέν κάνωμε ὑποχωρήσεις καί συμβιβασμούς, δέν παρεκλείνομεν τῆς γραμμῆς τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅταν δέ βρεθοῦμε στό δίλημμα, τί νά κάνωμε, ἀφοῦ ἄλλο μᾶς ζητάει ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ, καί κάτι ἄλλο, ἀντίθετο πρός τόν θεῖον Νόμον, ὁ νόμος τῶν ἀνθρώπων, ὁ νόμος τῆς πολιτείας, τότε χωρίς πολλήν σκέψιν ἀκολουθοῦμε τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τήν ἐντολήν τῆς Ἐκκλησίας μας «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε΄29). Ὡς παράδειγμα νά ἀναφέρωμεν τοῦτο, ὁ χριστιανός ἐπιλέγει τόν θρησκευτικόν γάμον, ὁ ὁποῖος εἶναι Εὐλογία, καί ὄχι τόν πολιτικόν ἤ τό σύμφωνον συμβιώσεως, τά ὁποῖα συνιστοῦν πορνείαν.
Στίς ἡμέρες μας, δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά μᾶς «ἐκτροχιάσουν», νά μᾶς «ξεγελάσουν», νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του, εἴτε αὐτοί εἶναι αἱρετικοί, εἴτε εἶναι ἄπιστοι πολιτικοί, εἴτε…, λέγοντάς μας, λ.χ.: Μά, ὑπάρχει  ἄλλη ζωή; Γύρισε κανείς νά μᾶς τό ἐπιβεβαιώσῃ; Ἤ, γιατί οἱ τίμιοι ὑποφέρουν,  καί οἱ ἄδικοι προκόπτουν στήν ζωήν τους; Τί ἀπάντησιν ἔχομε νά δώσωμεν; Τήν ἀπάντησιν τῆς Ἁγίας μας  Ἐκκλησίας: «Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται » (Α΄Τιμ. γ΄12). Ὁ καλός χριστιανός δοκιμάζεται στό καμίνι τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐδοκιμάσθηκαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Νά θυμηθοῦμε τόν ἁγιογραφικόν λόγον: «Ὁ Θεός ἐπείρασεν αὐτούς καί εὗρεν αὐτούς ἀξίους ἑαυτοῦ». Καί «ὡς χρυσόν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς» (Σοφ. Σολ. β΄5,6).
Ἀδελφοί μου!
Ἡ ὀρθόδοξος πίστις μας εἶναι θησαυρός, εἶναι τό πολύτιμο μαργαριτάρι μας. Ἀναγνωρίζοντας τήν ἀξίαν αὐτοῦ τοῦ θησαυροῦ, ἄς μένωμε σταθεροί στήν πίστιν μας στόν Χριστόν, ἔστω καί ἄν κάποιες στιγμές πονᾶμε στή ζωή μας, καί ἄς προκόπτωμε σέ κάθε ἔργο θεάρεστον, σέ ἔργα πίστεως καί ἀρετῆς. ΑΜΗΝ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΕΝ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (φωτο. π. Ι.Ν. Κουντουριάδη)