Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2014

Ἱερά Πανήγυρις Ἱεροῦ Παραβήματος Ἁγίου Φανουρίου Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου

Εικόνα

24 Αὐγούστου 2014 - Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου 24 Αὐγούστου 2014 Ματθαίου ιη΄ 23 - 35

17 Αὐγούστου 2014 - Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ   Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου 17 Αὐγούστου 2014 Ματθαίου  ιζ΄ 14 - 23

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΧΙΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Εικόνα

10 Αὐγούστου 2014 - Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ   Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου 10 Αὐγούστου 2014 Ματθαίου  ιδ΄ 22 - 34

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ Τεῡχος 16ον ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Εικόνα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 16ον ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΧΙΟΣ

3 Αὐγούστου 2014 - Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου 3 Αὐγούστου 2014 Ματθαίου  ιδ΄ 14 - 22

27 Ἰουλίου 2014 - Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ   Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου 27 Ἰουλίου 2014 Ματθαίου  θ΄ 27 - 35

20 Ἰουλίου 2014 - Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου 20 Ἰουλίου 2014 Ματθαίου  θ΄ 1 - 8

13 Ἰουλίου 2014 - Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ   Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 13 Ἰουλίου 2014 Ματθαίου  ε΄ 14 - 19

6 Ἰουλίου 2014 - Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου 6 Ἰουλίου 2014 Ματθαίου η΄ 5 - 13

29 Ἰ­ου­νί­ου 2014 - Τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων Πέ­τρου καὶ Παύ­λου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων Πέ­τρου καὶ Παύ­λου 29 Ἰ­ου­νί­ου 2014 Ματ­θαί­ου ι­στ΄ 13 – 19 Σή­με­ρα, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει τὴ μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων Πρω­το­κο­ρυ­φαί­ων Ἀ­πο­στό­λων Πέ­τρου καὶ Παύ­λου. Οἱ δύ­ο αὐ­τοὶ Ἀ­πό­στο­λοι ὑ­πῆρ­ξαν οἱ πρῶ­τοι με­τα­ξὺ τῶν ἄλ­λων Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων καὶ οἱ με­γά­λοι κή­ρυ­κες τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου. Αὐ­τοὶ οἱ δύ­ο κα­θὼς καὶ οἱ ἄλ­λοι ἕν­δε­κα ἀ­πό­στο­λοι, τοὺς ὁ­ποί­ους τι­μοῦ­με ὅ­λους μα­ζὶ αὔ­ριο, εἶ­ναι οἱ στῦ­λοι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Θε­με­λί­ω­σαν ὅ­λο τὸ οἰ­κο­δό­μη­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πά­νω στὴν ἀ­σά­λευ­τη πέ­τρα τοῦ Χρι­στοῦ, ἡ ὁ­ποί­α δὲν πρό­κει­ται νὰ με­τα­κι­νη­θεῖ πο­τέ, δι­ό­τι σύμ­φω­να μὲ τοὺς λό­γους τοῦ Κυ­ρί­ου, «πύ­λαι ᾅ­δου οὐ κα­τι­σχύ­σου­σιν αὐ­τῆς». Γι’ αὐ­τὸ ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μᾶς λέ­γε­ται καὶ Ἀ­πο­στο­λι­κή. Τί εἶ­ναι ὅ­μως Ἐκ­κλη­σί­α; Ἐκ­κλη­σί­α εἶ­ναι ἡ φα­νέ­ρω­ση τοῦ Θε­οῦ στὴ γῆ. Δὲν εἶ­ναι ἕ­νας ἀν­θρώ­πι­νος Ὀρ­γα­νι­σμὸς ἢ ἕ­να ἀν­θρώ­πι­νο

22 Ἰ­ου­νί­ου 2014 - Κυ­ρια­κὴ Β΄ Ματ­θαί­ου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυ­ρια­κὴ Β΄ Ματ­θαί­ου 22 Ἰ­ου­νί­ου 2014 Ματ­θαί­ου δ΄ 18 – 23

15 Ἰουνίου 2014 - Κυριακὴ Α΄ Ματθαίου (τῶν Ἁγίων Πάντων)

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 24 Κυ­ρια­κὴ Α΄ Ματ­θαί­ου (τῶν Ἁ­γί­ων Πάν­των) 15 Ἰ­ου­νί­ου 2014 Ματ­θαί­ου ι΄ 32 – 33, 37 – 38, ιθ΄ 27 – 30 Οἱ Ἅ­γιοι Ἀ­πό­στο­λοι, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ἔ­γι­ναν με­τὰ τὴν Πεν­τη­κο­στὴ Μάρ­τυ­ρε­ς  τῆς ἀ­λή­θειας καὶ τῆς σω­τη­ρί­ας ποὺ προ­σφέ­ρει ὁ Χρι­στὸς «ἕ­ως ἐ­σχά­του τῆς γῆς». Τὶς δι­ό­δους τῆς φω­τει­νῆς

8 Ἰουνίου 2014 - Κυ­ρια­κὴ Η΄ τῆς Πεν­τη­κο­στῆς

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 23 Κυ­ρια­κὴ Η΄ τῆς Πεν­τη­κο­στῆς 8 Ἰ­ου­νί­ου 2014 Ἰ­ω­άν­νου ζ΄, 37-52, η΄12 Ἡ ση­με­ρι­νὴ Κυ­ρια­κή της Πεν­τη­κο­στῆς, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, εἶ­ναι ἡ γε­νέ­θλιος ἡ­μέ­ρα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἡ οἰ­κο­νο­μί­α τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας εἶ­ναι «ἀ­πο­κε­κρυμ­μέ­νη ἀ­πὸ τῶν αἰ­ώ­νων ἐν τῷ Θε­ῷ τῷ τὰ πάν­τα κτί­σαν­τι διὰ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, ἵ­να γνω­ρι­σθῇ νῦν ταῖς ἀρ­χαῖς καὶ ταῖς ἐ­ξου­σί­αις ἐν τοῖς ἐ­που­ρα­νί­οις διὰ τῆς ἐκ­κλη­σί­ας ἡ πο­λυ­ποί­κι­λος σο­φί­α τοῦ Θε­οῦ».

1 Ἰουνίου 2014 - Κυ­ρια­κὴ Ζ΄ τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων τῆς Α΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 22 Κυ­ρια­κὴ Ζ΄ τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων τῆς Α΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου 1 Ἰ­ου­νί­ου 2014 Ἰ­ω­άν­νου ιζ΄, 1-13 Γιὰ αἰ­ῶ­νες ὁ­λό­κλη­ρους, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, οἱ ἄν­θρω­ποι τε­λοῦ­σαν ὑ­πὸ πλή­ρη ἄ­γνοι­α γιὰ τὸν ἀ­λη­θι­νὸ Θε­ό. Στὴν προ­σπά­θειά τους νὰ ἱ­κα­νο­ποι­ή­σουν ἐ­σω­τε­ρι­κὲς ἀ­να­ζη­τή­σεις, στρέ­φον­ταν στὴ λα­τρεί­α τῶν εἰ­δώ­λων, ἡ ὁ­ποί­α χα­ρα­κτη­ρι­ζό­ταν σα­φῶς ἀ­πὸ τὴν μα­ται­ό­τη­τα.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ Τεῡχος 15ον ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Εικόνα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 15ον ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΧΙΟΣ