Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2015

26 Ἀπριλίου 2015 - Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 17 26 Ἀ­πρι­λί­ου 2015 Κυ­ρια­κή τῶν Μυ­ρο­φό­ρων (Πράξ. στ΄, 1-7) « Ἐ­γέ­νε­το γογ­γυ­σμός τῶν ἑλ­λη­νι­στῶν πρός τούς Ἑ­βραί­ους » (Πράξ. στ΄, 1)

19 Ἀπριλίου 2015 - Κυριακή τοῦ Θωμᾶ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἀριθμός 16 19 Ἀ­πρι­λί­ου 2015 Κυ­ρια­κή τοῦ Θω­μᾶ (Πράξ. ε΄, 12-20) « Ἐ ν ταῖς ἡ­μέ­ραις ἐ­κεί­ναις, διὰ τῶν χει­ρῶν τῶν ἀ­πο­στό­λων ἐ­γί­νε­το ση­μεῖ­α καὶ τέ­ρα­τα ἐν τῷ λα­ῷ πολ­λά». (Πράξ. ε΄, 12)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ Τεῡχος 20ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Εικόνα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 20ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΧΙΟΣ

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2015

Ἀριθμ. Πρωτ. 346 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ  ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστὸς Ἀνέστη!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 «Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος».

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρός Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως. Θέ­μα : «Πα­σχά­λιος Ποι­μαν­το­ρι­κή Ἐγ­κύ­κλιος».   «Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος».   (Κατηχητικός Λόγος ἱεροῦ Χρυσοστόμου) Ἀ­γα­πη­τοί μου, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΑΪΩΝ 2015

Εικόνα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΪΑΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2015

Εικόνα
ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ.  Η χάρης του επί πόλου όνου καθεζομένου Ιησού Χριστού δια την ημών σωτηρία, να ευλογεί όλες και όσους μας βοηθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο και αυτές τις Άγιες ημέρες.

5 Ἀπριλίου 2015 - Κυριακὴ τῶν Βαΐων

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 14 5 Ἀ­πρι­λί­ου 2015 Κυ­ρια­κὴ τ ῶ ν Βα­ΐ­ων (Φι­λιπ. δ΄ 4-9) «Καί  ἡ  εἰ­ρή­νη τοῦ Θε­οῦ φρου­ρή­σει τάς καρ­δί­ας  ὑ­μῶν  ἐ ν Χρι­στῷ  Ἰ­η­σοῦ »(Φι­λιπ., δ΄ 7).