ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ Β' ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ


Ἀριθμός 11
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
      

Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου, Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν, Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Θεσσαλονίκης. Ἄς ἀφιερώσωμεν, λοιπόν, τόν λόγον μας σ’αὐτόν τόν Ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄς δοῦμε ποιός ἦτο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί τί μᾶς διδάσκει σήμερα.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γεννήθηκε τό 1296 μ.Χ. στήν Κωνσταντινούπολιν ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν Κωνσταντῖνον καί τήν Καλλονήν. Ὡς εὐσεβεῖς γονεῖς, ἀνέθρεψαν τά παιδιά τους, τρία ἀγόρια καί δύο κορίτσια τούς εἶχε χαρίσει ὁ Θεός, «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου». Δηλαδή ἔσπειραν στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τους τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του. Ὁ Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἦτο καί τό μεγαλύτερο παιδί τῆς οἰκογενείας, εἶχε ἔφεσι πρός τά γράμματα. Ἐσπούδασε κυρίως τήν φιλοσοφίαν τοῦ Πλάτωνος καί τοῦ Ἀριστοτέλους. Ὅμως, ὅσον ἐμελετοῦσε, τόσον ἔνιωθε μέσα του νά μεγαλώνῃ κάποιο κενό. Δέν ἔνιωθε ἱκανοποιημένος, δέν ἔνιωθε εὐχαριστημένος. Αὐτό τό κενό τό ἔνιωσε πολύ πιό ἔντονα ὅταν ἔχασε τόν πατέρα του. Ὀρφανός ἀπό πατέρα, καί σέ ἡλικία 20 ἐτῶν, παίρνει τήν ἀπόφασι νά φύγῃ μέσα ἀπό τόν κόσμον, νά ἐγκαταλείψῃ τά ἐγκόσμια καί νά ἐγκλεισθῇ σέ κάποιο μοναστήρι. Ὅμως ἔχει ἐπωμισθῆ τό βάρος ὅλης τῆς οἰκογενείας. Τόν ἀπασχολεῖ τί θά γίνῃ ἡ μητέρα του καί τά ἀδέλφια του. Προτείνει, ἐάν θέλουν νά τόν ἀκολουθήσουν. Ἔτσι καί γίνεται. Ἡ μητέρα του μαζί μέ τίς ἀδελφές του μπαίνουν σέ κάποιο μοναστήρι τῆς Κωνσταντινου-πόλεως. Ὁ ἴδιος ὁ Γρηγόριος μέ τά δύο ἀδέλφια του, τόν Μακάριον καί τόν Θεοδόσιον, πηγαίνουν στόν Ἅγιον Ὄρος καί μονάζουν ἀρχικῶς στήν Ἱεράν Μονήν Βατοπεδίου καί ἀργότερα στήν Ἱεράν Μονήν Μεγίστης Λαύρας. Ἐκεῖ ἐπιδίδεται στήν προσευχήν καί τήν μελέτην βιβλίων, κυρίως θεολογικοῦ περιεχομένου, ἕως ὅτου τό μοναστήρι δέχεται κάποιες ἐπιδρομές τῶν Τούρκων, ὁπότε φεύγει καί ἔρχεται στήν Θεσσαλονίκην, ὅπου  χειροτονεῖται Ἱερεύς. Ἐπιστρέφει ἀργότερα στό Ἅγιον Ὄρος καί ἀναπτύσσει μεγάλην ἀντιαιρετικήν δρᾶσιν κατά τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς του Ἀκινδύνου καί Βαρλαάμ. Κατόπιν, μετά ἀπό ἀπαίτησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀνέρχεται στόν Ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τῆς Θεσσαλονίκης καί ποιμαίνει τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἕως τό 1360, ὁπότε, σέ ἡλικία 64 ἐτῶν, τόν καλεῖ ὁ Θεός, ἐγκαταλείπει ὁριστικά τά ἐγκόσμια καί ὁδεύει πρός τήν θριαμβεύουσαν, τήν ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίαν.
Ἡ μνήμη του εἶναι στίς 14 Νοεμβρίου, πού εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του. Ὅμως, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὥρισε νά ἑορτάζεται καί σήμερα, Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν.  Γιατί ;  Διότι, ἡ σημερινή Κυριακή ἔρχεται ὡς συνέχεια τῆς προηγουμένης, δηλαδή τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, κατά τήν ὁποίαν ἑορτάσαμε τόν θρίαμβον, τήν νίκην τῆς Ὀρθοδοξίας μας κατά τῶν διαφόρων ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων ἐχθρῶν της. Σήμερα, λοιπόν, παρουσιάζει ἕναν ἀπό τούς κατ’ἐξοχήν ὑπερμάχους καί ἀγωνιστάς τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν.
Μέσα στό πλῆθος τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας κατέχει ἰδιαιτέρα θέσι, διακρινόμενος πρῶτον γιά τήν ἁγιότητα τοῦ βίου του καί δεύτερον γιά τό ὀρθόδοξο φρόνημά του καί τούς ἀγῶνας του κατά τῶν αἱρετικῶν. Μᾶς ἄφησε πλούσιο συγγραφικό ἔργο. Σπουδαῖο ἔργο του «οἱ Τριάδες», διδασκαλία περί προσευχῆς καί ἐκκλησιασμοῦ. Τονίζει τήν ἀξίαν καί τήν σημασίαν τῆς  προσευχῆς καί τῆς συμμετοχῆς τοῦ χριστιανοῦ στήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς. Πράγματι, ὁ ἐκκλησιαζόμενος ἐπικοινωνεῖ, συνομιλεῖ διά τῆς προσευχῆς μέ τόν Θεόν, ἐνδυναμώνεται καί ἐνισχύεται ψυχικῶς καί, φεύγοντας ἀπό τόν Ἱερόν Ναόν, παίρνει ὡς ἀμοιβή καί δῶρον τήν γαλήνην καί ἠρεμίαν τῆς ψυχῆς του.

Αὐτό ἄς κρατήσωμεν, σήμερα, ἀδελφοί μου, τιμῶντες τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. «Ἐν ἐκκλησίαις» ἄς εὐλογοῦμεν τόν Θεόν καί στήν ἐκκλησίαν, στόν Ἱερόν Ναόν, τουλάχιστον κάθε Κυριακήν, ἄς ὁδηγοῦμε καί τά παιδιά μας, δίνοντας ζωντανό παράδειγμα τόν ἑαυτόν μας. Ἀλήθεια, πόσο ὡραία εἰκόνα, νά βλέπῃς τούς γονεῖς καί τά παιδιά μαζί νά μπαίνουν μέσα στόν Ἱερόν Ναόν!!! Ἐμπρός, λοιπόν, κάθε Κυριακή,  μαζί μέ τά  παιδιά μας στό σπίτι τοῦ Θεοῦ, στήν ἐκκλησία, ἀπ’ὅπου παίρνομε πλουσίαν τήν Εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὁποία μᾶς συνοδεύῃ καθ’ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἑβδομάδος καί σέ κάθε μας βῆμα.  ΓΕΝΟΙΤΟ!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (φωτο. π. Ι.Ν. Κουντουριάδη)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΕΝ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΗΣ