ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


Ἀριθμός 4
Κυριακή 22 Ἰανουαρίου 2017
( Α΄ Τιμ. δ΄9-15 )
Ἀπό τήν Α΄πρός Τιμόθεον ἐπιστολήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,  ἔχει ληφθῆ τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖον ἀκούσαμε σήμερα, ἀδελφοί μου. Ποιός ὁ Τιμόθεος; Ἕνας ἀπό τούς συνεργάτας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Προσελκύσθηκε στήν χριστιανική πίστι ἀπό τόν ἴδιον τόν Παῦλον, πιθανώτατα κατά τήν πρώ-την ἀποστολικήν περιοδίαν του. Καί ἔγινε ἀκόλουθος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κατά τήν δευτέραν περιοδίαν του. Ἀπό τήν πρώτη στιγμήν ὁ Τιμόθεος ἐπέδειξε τόση στοργή καί ὑπακοή στόν Παῦλον, ὥστε ὁ ἴδιος νά μαρτυρῃ ὅτι ἐργάσθηκαν γιά τήν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου σάν νά ἦσαν πατέρας μέ παιδί. Καί ἀκόμα, ὁ Παῦλος τόν χαρακτηρίζει «ἰσόψυχον» (Φιλ. β΄20-22). Νά σημειώσωμε δέ καί τοῦτο, ὅτι ὁ Παῦλος τόν ἀνέδειξε Ἐπίσκοπον τῆς Ἐφέσου τῆς Μ. Ἀσίας.
Νέος ὤν ὁ Τιμόθεος, δέχεται ἀπό τόν Παῦλον δύο ἐπιστολές, τήν πρώτη καί τήν δευτέραν. Μέσω αὐτῶν ὁ Παῦλος προσπαθεῖ νά τόν στηρίξῃ στήν χριστιανικήν πίστιν καί νά τόν καταστήςῃ ὑπόδειγμα ποιμένος καί ὁδηγοῦ ψυχῶν. Τόν συμβουλεύει, λοιπόν, μεταξύ τῶν ἄλλων νά προσπαθήςῃ νάγίνῃ «τύπος» καί ὑπόδειγμα τῶν πιστῶν «ἐν λόγῳ», μέ τά λόγια του.
Μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ ὁ λόγος, ἡ ὁμιλία, ἡ γλώσσα. Μέ αὐτήν ὑμνοῦμε τόν Θεόν, ἐπαινοῦμε τίς ἀρετές καί τά κατορθώματα τῶν ἄλλων, παρηγοροῦμε τούς πονεμένους, ἐνισχύομε τούς ἠθικά πεσμένους. Δῶρο πολύπολύ χρήσιμον. Ἀλλά καί πολύ ἐπικίνδυνον, ἀφοῦ μπορεῖ νά βγάλῃ καί δηλητήριον. Γι’ αὐτό καί ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τήν χαρακτηρίζει πῦρ, φωτιά καί λέγει ὅτι εἶναι μεστή ἰοῦ θανατηφόρου. Μερικές τέτοιες καταστρεπτικές ἐκδηλώσεις εἶναι ὠφέλιμον νά σημειώσωμεν:
Τό ψέμα. Ἡ διαστροφή τῆς ἀλήθειας. Τό χρησιμοποιοῦμε, συνήθως, γιά νά δικαιολογήσωμε τόν ἑαυτόν μας, νά τόν ξεχωρίσωμε ἀπό τούς ἄλλους, νά καλύψωμε τόν ἑαυτόν μας, τίς πράξεις μας. Ἀλλιῶς συμβαίνουν τά πράγματα καί ἀλλιῶς τά παρουσιάζομε στούς ἄλλους. Πόσον ἀνόητοι ὅμως εἴμαστε! Πέραν τοῦ ὅτι «ὁ ψεύτης καί ὁ κλέφτης τόν πρῶτον χρόνον χαίρονται». ὅπως λέγει ὁ σοφός λαός, θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι τόν Θεόν δέν μποροῦμε νά Τόν κοροϊδέψωμε. Γνωρίζει, ὡς Παντογνώστης, τήν ἀλήθεια πάντοτε.
Κολακεία. Ὅλοι μας θέλομε κοντά μας ἀνθρώπους νά μᾶς ἀγαποῦν, νά μᾶς στηρίζουν στίς δύσκολοες στιγμές, νά χαίρωνται μαζί μας τή χαρά καί νά μοιράζωνται τόν πόνο μας. Ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος « ἔχαιρε μετά χαιρόντων καί ἔκλαιε μετά κλαιόντων». Ὅμως αὐτήν τήν ἀνάγκη κάποιοι τήν ἐκμεταλλεύονται. Ἀρχίζουν μέ γλυκόλογα, μᾶς κολακεύουν, μᾶς ἐπαινοῦν, κι ἔτσι «φουσκώνουν» τά μυαλά μας, γινόμαστε ἐγωιστές.
Συκοφαντία. Πόσες φορές δέν ἐξαπολύομε μύδρους κατά συνανθρώπων μας, ἀκόμα καί κατά τῶν φίλων μας καί συγγενῶν μας & Πόσες φορές δέν σπιλώνομε μέ τή γλῶσσα μας  τήν τιμήν καί τήν ἀξιοπρέπειαν τοῦ ἄλλου, ἴσως διακατεχόμενοι ἀπό τό μῖσος γιά τόν ἄλλον, ἀπό ὑπέρμετρον ἐγωισμό γιά μᾶς, πού θέλομε νά ἐξυψώνωμε τό ΕΓΩ μας, μή μπορώντας νά χωνέψωμε τήν ἄνοδον κάποιου ἄλλου;
* Ἀστεῖα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας πρός τούς Κολασσαεῖς παραγγέλλει: «Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος» (Κολ.δ΄6). Ὅμως, πόσες φορές εἴτε στό γραφεῖο μας, εἴτε στίς οἰκογενειακές συντροφιές, εἴτε στίς ἐπισκέψεις πού κάνομε σέ κάποιον δέν ἀρχίζομε μέ ἀστεῖα κάπως μετρημένα καί καταλήγομε μέ ἀστεῖα πού στό ἄκουσμά τους ἀηδιάζει κανείς;
Καί τό χειρότερο, βλασφημία. Ἐνῶ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός τόν λόγον γιά νά Τόν δοξάζωμε, πού μᾶς χαρίζει ὑγεία, μᾶς κρατάει στή ζωή, μᾶς ἀξίωσε νά δημιουργήσωμε οἰκογένεια, μᾶς ἐστόλισε μέ τήν ὑψίστη τιμή νά εἴμεθα χριστιανοί, ἐμεῖς μέ τόν α ἤ β τρόπο βλασφημοῦμε τό πανάγιον Ὄνομά Του; Πόσες φορές δέν ἀκοῦμε μικρούς καί μεγάλους νά βλασφημοῦν καί νά ὑβρίζουν τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν, τούς Ἁγίους, τά ὅσια καί τά Ἱερά;
Ἀδελφοί μου!
Τό χάρισμα τοῦ λόγου μᾶς τό ἔχει δώσει ὁ Θεός. Τό ἔδωσε στόν ἄνθρωπον, τό τελειότερο δημιούργημά Του. Ἀκόμα, μᾶς ἔχει προικίσει μέ τόν νοῦν, τήν λογικήν,  κι ἔτσι μποροῦμε νά σκεπτώμεθα. Μόνοι μας ἐπιλέγομε τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον τήν χρησιμοποιοῦμε. Ἡ κοινωνίας μας ἔχει ἀνάγκη, ὄχι ἀπό κόλακες, ὄχι ἀπό συκοφάντες, ὄχι ἀπό ψεῦτες, ὄχι ἀπό βλάσφημους, ἀλλά ἀπό ἀνθρώπους πού θά δοξάζουν τόν Θεόν καί θά ἐπαινοῦν κάθε ἐνάρετη πρᾶξιν, ὥστε νά βρίσκῃ μιμητάς. Εἴθε καί μεῖς νά εἴμεθα γιά τούς ἄλλους «τύπος τῶν πιστῶν ἐν πᾶσι». Γένοιτο!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (φωτο. π. Ι.Ν. Κουντουριάδη)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΕΝ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΗΣ