ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 643/238/10-3-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 643
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 238
Ἐν Χί­ῳ τῇ 10ῃ Μαρ­τί­ου 2014
Μνή­μη Κο­δρά­του Κο­ρίν­θου, Ἀ­να­στα­σί­ας Πα­τρι­κί­ας & Μι­χα­ήλ Μαυ­ρου­δῆ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Ἐν­ταῦ­θα
Διά τοῦ πα­ρόν­τος γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι αἱ Σχο­λαί Γο­νέ­ων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν, κα­τά τόν μῆ­να Ἀ­πρί­λιον 2014, θά λει­τουρ­γή­σουν κα­τά τό ἀ­κό­λου­θον πρό­γραμ­μα:
· Πέμ­πτη 3 Ἀ­πρι­λί­ου 2014 στὶς 7μ.μ. εἰς τήν ἐ­νο­ρια­κήν αἴ­θου­σαν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁ­γί­ου Εὐ­στρα­τί­ου Θυ­μια­νῶν.
· Δευ­τέ­ρα 7 Ἀ­πρι­λί­ου 2014 στὶς 7 μ.μ. εἰς τήν ἐ­νο­ρια­κήν αἴ­θου­σαν τοῦ Ἱ.Ν. Πα­να­γί­ας Ἐρει­θια­νῆς.
· Πέμ­πτη 10 Ἀ­πρι­λί­ου 2014 στὶς 7 μ.μ. εἰς τήν ἐ­νο­ρια­κήν αἴ­θου­σαν τοῦ Ἱ. Ν. Πα­να­γί­ας Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας.
Διὰ τάς ὁ­μι­λί­ας τοῦ μη­νός Ἀ­πρι­λί­ου ἔ­χουν ὁ­ρι­σθῆ εἰ­ση­γη­ταί ἐ­πι­στή­μο­νες, στε­λέ­χη τοῦ Κέν­τρου Προ­λή­ψε­ως Ἐ­ξαρ­τή­σε­ω­ν καὶ Προ­α­γω­γῆς Ψυ­χι­κῆς Ὑ­γεί­ας Πε­ρι­φε­ρεια­κῆς Ἑ­νό­τη­τος Χί­ου, μὲ θέ­μα:
 «Ἐ­ξαρ­τή­σεις καὶ Πρό­λη­ψη».
Προ­σκα­λοῦν­ται οἱ εὐ­σε­βεῖς χρι­στια­νοί, ὅ­πως προ­σέλ­θουν καὶ συμ­με­τά­σχουν εἰς τάς ὡς ἄ­νω συ­ναν­τή­σεις.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΕΝ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (φωτο. π. Ι.Ν. Κουντουριάδη)