12 Ἰανουαρίου 2014 - Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ


Ἀριθμὸς 2
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
12 Ἰανουαρίου 2014
Ματθ. δ΄, 12-17
Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ διήγηση ἀνοίγει ἐνώπιόν μας ἀλήθειες οἱ ὁποῖες μᾶς ὁδηγοῦν στὸ ἀληθινὸ φῶς ποὺ προσφέρει μόνον ὁ Χριστός. Βέβαια, κάποια φῶτα ὑπῆρχαν καὶ στὴν ἀρχαιότητα, ἀλλὰ αὐτὰ ἦταν πολὺ ἀμυδρὰ καὶ ἀδύναμα γιὰ νὰ φωτίσουν τὸ δρόμο τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὴν πραγματικὴ σωτηρία. Αὐτὰ τὰ φῶτα ἀφοροῦν στοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ διατύπωναν μὲν κάποιες “σοφίες” οἱ ὁποῖες ὅμως ἐκινοῦντο σὲ πολὺ ρηχὰ νερὰ καὶ δὲν εἶχαν καθόλου τὸ βάθος τοῦ ζωντανοῦ νεροῦ ποὺ προσφέρει ἡ ἀστείρευτη πηγὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τὸ Φῶς τὸ ἀληθινὸ ποὺ διαλύει καὶ ἐξανεμίζει πραγματικὰ τὰ σκοτάδια τῆς ζωῆς καὶ ἀπεγκλωβίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ πολλαπλὰ ἀδιέξοδά του εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Τὸ Φῶς αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ βοηθᾶ τὸν κάθε ἄνθρωπο νὰ ὁδηγήσει τὰ βήματά του στὴν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καὶ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων. Εἶναι ἐκεῖνο ἀκόμα ποὺ δείχνει τὸν προορισμό μας πάνω στὴ γῆ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ προανήγγειλε ὁ προφήτης Ἠσαΐας, πολλοὺς αἰῶνες πρὶν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ: “Ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς”.
Στὴν πραγματικότητα ὁ Χριστὸς παρομοιάζεται μὲ τὸν ἥλιο. Εἶναι ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ φωτίζει ἐκτυφλωτικὰ τὴν πορεία ποὺ καλεῖται κάθε χριστιανὸς νὰ ἀκολουθήσει στὴ ζωή του. Ἡ πορεία αὐτὴ φωτίζεται κατὰ τρόπο ποὺ νὰ δίνει μία πληρότητα ζωῆς στὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν ὁδηγεῖ στὴν κατάκτηση πνευματικῶν κορυφῶν. Εἶναι ἡ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος καταξιώνεται ὡς πρόσωπο, μὲ ὅλη τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀξία ποὺ τοῦ προσφέρει ἡ μητέρα του Ἐκκλησία.
Πραγματικά, σήμερα ἡ ζωὴ μας βυθίζεται πολλὲς φορὲς στὰ σκοτάδια τῶν ἀδιεξόδων στὰ ὁποῖα ὁδηγεῖ ἡ ἀλαζονικὴ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀφήνει ἔξω ἀπὸ τὴ ζωὴ του τὸ Θεό. Τότε καταντᾶ ἡ ζωὴ του ἄχαρη καὶ δοκιμάζει, μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό, ὀδυνηρὲς γεύσεις θανάτου. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀκαταστασία, ὁ ἄνθρωπος ψάχνει νὰ βρεῖ κάποια φῶτα. Πολλὲς φορὲς ὅμως ὁ ἴδιος ἀρνεῖται νὰ συναντήσει τὸ πραγματικὸ Φῶς τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Χριστὸ ἀνοίγεται διάπλατα μέσα ἀπὸ τὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμφωνα μὲ τὴν πατερικὴ σκέψη, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ παρατεινόμενο στοὺς αἰῶνες. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ ἄνθρωπος σήμερα καλεῖται νὰ πλησιάσει τὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας του Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐγκολπωθεῖ τὰ σωτήρια ἐκεῖνα μηνύματα ποὺ μεταφράζονται, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων μας, σὲ πράξη καθημερινῆς ζωῆς. Εἰδικότερα, ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς καλεῖται νὰ δεῖ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸ μέσα ἀπὸ τὸ Εὐχαριστιακὸ Δεῖπνο ποὺ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στὴ Θεία Λειτουργία. Μόνο τότε μπορεῖ νὰ βρίσκει ἐπαλήθευση καὶ νὰ μετουσιώνεται σὲ μαρτυρία τὸ “...εἴδομεν τὸ Φῶς τὸ ἀληθινὸν ἐλάβομεν πνεῦμα ἐπουράνιον...”. Ἀμήν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΕΝ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (φωτο. π. Ι.Ν. Κουντουριάδη)