Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα (VIDEO+ΦΩΤΟ)


από την Αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
31 Αυγούστου 2013, 17:44
2307 αναγνώσειςΤην Τετάρτην, 15ην /28ην Αυγούστου 2013, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μετά πολλής λαμπρότητος η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις το εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα αυτής.
Εν πρώτοις αφʼ εσπέρας της εορτής ετελέσθη ο Εσπερινός, προεξάρχοντος του παρεπιδημούντος Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ιωακείμ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ψάλλοντος του πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου εις βυζαντινόν ύφος και τα άλλα τροπάρια του Εσπερινού, αλλά κυρίως το Δοξαστικόν «Θεαρχίω νεύματι» εις τους οκτώ ήχους και του πιστού λαού παρακολουθουντος εν ευλαβεία και πληρούντος τας κλίμακας του ναού διʼ αναμμένων κηρίων.

Την πρωΐαν, ανήμερα της εορτής, ετελέσθη μετά την εν τη αυλή επίσημον προϋπάντησιν η θ. Λειτουργία εις το Θεομητορικόν Μνήμα, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων αυτώ των Ιερωτάτων Μητροπολιτών Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, Πατριαρχικού Επιτρόπου, Βόστρων κ. Τιμοθέου, του παρεπιδημούντος Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ιωακείμ και των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και παρεπιδημούντων ιερέων εκ των αγιωτάτων Ορθοδόξων αδελφών Εκκλησιών Ρωσσίας, Ελλάδος, Κύπρου, Ουκρανίας και Λευκορρωσίας, ψαλλούσης της χορωδίας υπό την διεύθυνσιν του Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου ελληνιστί και υπό του Μουχτάρη κ. Τζωρτζ Κάμαρ αραβιστί, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά της συζύγου αυτού και της κ. Ασπασίας Μήτση πολλού λαού εν κατανύξει και ευλαβεία μετέχοντος και προσκυνούντος το Θεομητορικόν Μνήμα, αγιάζοντος χείρας, χείλη, όμματα, μέτωπα.

Εις το Κοινωνικόν της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον προς τους πιστούς ελληνιστί, έχοντα ούτως:

«Ο Τάφος σου κηρύττει, Παρθένε, την ταφήν σου, και την μετάστασίν σου», λέγει ο μελωδός της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Ευλαβείς προσκυνηταί.

Ευφραίνεται σήμερον η Αγία Γεθσημανή της Θεοτόκου το άγιον τέμενος, δηλονότι ο θείος αυτής τάφος, ο οποίος μένει μεν κενός (άδειος) του σώματος, πλήρης δε της χάριτος αυτής. Αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα, δηλαδή την ταφήν και την μετάστασιν εις τους ουρανούς κηρύττει ο τάφος της Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Αυτήν την ιστορικήν και υπερφυσικήν πραγματικότητα εορτάζομεν ευχαριστιακώς και ημείς πάντες οι συνελθόντες εν τούτω τω σεπτώ και ιερώ τόπω.

Εις την απορίαν μας, αγαπητοί μου, διατί υπέστη νέκρωσιν και μετέστη εις ουρανούς η αειπάρθενος Μαρία, η κυήσασα τον Θεόν Λόγον και Σωτήρα ημών Ιησούν Χριστόν, τον νεκρωτήν του Άιδου, απαντά ο μελωδός της Εκκλησίας λέγων: «Ίνα το κάλλος βλέπης του σου Υιού, Παρθένε Μαρία, προς ουρανούς μετέστης».

Και ποίον είναι το κάλλος του Υιού και Θεού Αυτής; Είναι η δόξα του Χριστού, την οποίαν εθεάσαντο οι μαθηταί και Απόστολοι αυτού, κατά την ημέραν της Μεταμορφώσεως Αυτού εις το Όρος Θαβώρ. Είναι η δόξα του Θεού Λόγου του σωματωθέντος εκ των αγνών αιμάτων της Παρθένου Μαρίας.

«Έπρεπε», λέγει ο υμνωδός της Εκκλησίας, «τοις αυτόπταις του Λόγου και υπηρέταις και της κατά σάρκα Μητρός αυτού την Κοίμησιν εποπτεύσαι, τελευταίον ούσαν επʼ αυτή μυστήριον. Ίνα μη μόνον την από γης του Σωτήρος ανάβασιν θεάσωνται, αλλά και της τεκούσης Αυτόν τη μεταθέσει μαρτυρήσωσι. Διόπερ πάντοθεν, θεία δυνάμει περαιωθέντες την Σιών (Ιερουσαλήμ) κατελάμβανον. Και προς ουρανόν επειγομένην, προέπεμπον την ανωτέραν των Χερουβείμ. Ην και ημείς συν αυτοίς προσκυνούμεν, ως πρεσβεύουσαν υπέρ των ψυχών ημών».

Την «όντως υψηλοτέραν υπάρχουσαν των ουρανών και των Χερουβείμ ενδοξοτέραν και πάσης κτίσεως τιμιωτέραν και την διʼ υπερβάλλουσαν καθαρότητα, της αϊδίου ουσίας του αχωρήτου Θεού δοχείον γεγενημένην» τιμά και η Αγία των Ορθοδόξων Εκκλησία σήμερον.

Την Θεοτόκον και Μητέρα του Θεού και Μητέρα πάντων ημών, αγαπητοί μου αδελφοί, θερμώς και εν μετανοία παρακαλέσωμεν, όπως μη παύση υπέρ ημών ικετεύουσα τον Υιόν και Θεόν αυτής και Σωτήρα των ψυχών ημών, ίνα και ημείς αξιωθώμεν της θεωρίας του αποθέτου κάλλους κατά τον άγιον Γρηγόριον τον Θεολόγον, τουτέστιν του κάλλους της δόξης του Υιού και Θεού αυτής. Αμήν».

και αραβιστί ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2013/08/28/2658

Της θείας Λειτουργίας απολυθείσης, η Πατριαρχική συνοδεία και μέλη του πληρώματος εφιλοξενήθησαν εις το ηγουμενείον υπό του καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου.

Η Τελετή των εγκωμίων της Θεοτόκου στην Γεθσημανή 
Την Τρίτην, 14ην /27ην Αυγούστου 2013, ετελέσθη υπό του Πατριαρχείου εις το εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα η τελετή των Εγκωμίων η του Επιταφίου της Θεοτόκου.

Δια την τελετήν ταύτην εξεκίνησε την 6:30 π.μ. ώραν η συνοδεία των Αγιοταφιτών Πατέρων μετά των παρεπιδημούντων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου από της Πύλης του Πατριαρχείου και διασχίσασα την Οδόν του Μαρτυρίου, διελθούσα προ των Ιερών Μονών του Πραιτωρίου, της Αγίας Άννης και του Αγίου Στεφάνου, έφθασαν και εις την Γεθσημανήν.

 Ενταύθα ο Μακαριώτατος μετά των Αρχιερέων εκάθισεν εις το ηγουμενείον, έως ότου κατέλθωσιν οι ιερείς εις τον ιερόν Ναόν προσκυνήσωσιν και ενδυθώσιν δια την προϋπάντησιν.

Τούτου γενομένου, κατήλθεν ο Μακαριώτατος εις την αυλήν του ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των ιερέων ενδεδυμένων, μετʼ Ευαγγελίου, σταυρού και θυμιάματος, ενεδύθη μανδύαν και ηυλόγησε την Αγίαν Είσοδον.

Ευθύς αμέσως η ιερατική πομπή κατηυθύνθη προς το Θεομητορικόν Μνήμα, εν ω οι ψάλται έψαλλον το ««Εν τη Γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας».

Μετά την προσκύνησιν εις το Θεομητορικόν Μνήμα ο Μακαριώτατος ενεδύθη πλήρη Αρχιερατικήν στολήν, εν ω οι Αρχιερείς ενεδύθησαν επιτραχήλιον και ωμοφόριον και οι ιερείς επιτραχήλιον και ήρξατο η ακολουθία των Εγκωμίων εις τρεις στάσεις: την αʼ : Η Αγνή εν τάφω, βʼ Άξιόν εστιν μεγαλύνειν σε την Θεοτόκον, την γʼ : Αι γενεαί πάσαι ύμνον τη ταφή σου προσφέρουσι Παρθένε και τα Ευλογητάρια.

Εις τα τροπάρια των στάσεων τούτων υμνήθη η Θεοτόκος, ως η συλλαβούσα εκ Πνεύματος Αγίου τον Κύριον, ως η διακονήσασα Αυτόν εν υπακοή και αφοσιώσει έως και του πάθους του σταυρού ως η πρώτη Μυροφόρος μάρτυς της Αναστάσεως και ως η κοιμηθείσα θάνατον φυσικόν και ενταφιασθείσα εις το εν Γεθσημανή μνήμα αυτής, μεταστάσα δε υπό του Υιού αυτής εις τας ουρανίους μονάς ψυχή τε και σώμασιν και εκ δεξιών αυτού παρισταμένη και ταχεία εις δέησιν και προστασίαν δια τους εν ευλαβεία και πίστει επικαλουμένους αυτήν. Τους θεολογικούς και κατανυκτικούς τούτους ύμνους ήκουε μετά κατανύξεως και ευλαβείας πολλής και, ως ηδύναντο, συνέψαλλε ο αθρόος λαός του Κυρίου.

Ούτος μετά προσοχής ήκουσε και τον θείον λόγον εκφωνηθέντα υπό του παρεπιδημούντος Μητροπολίτου της Εκκλησίας της Ελλάδος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών κ. Θεολόγου περί της Θεοτόκου, (ως δύναται τις να παρακολουθήση εις το κάτωθι παρατεθέν οπτικοακουστικόν υλικόν), ως μητρός του Κυρίου και πρέσβεως διηνεκούς προς τον Υιόν αυτής, ενός εκάστου των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών, ιδία δε των πιστών του Έθνους ημών, του πάσχοντος δεινώς εκ της οικονομικής κρίσεως, εξ ης δια των πρεσβειών αυτής ηυχήθη, όπως εξέλθωμεν.

Του κηρύγματος συμπληρωθέντος, οι ιερείς βαστάζοντες τον Επιτάφιον, εν ω ήτο τοποθετημένη η εικών του σώματος της Θεοτόκου, ανήλθον εις την κορυφήν της κλίμακος παρά την Πύλην του Ναού. Εντεύθεν ανεπέμφθη δέησις υπέρ των προσκυνητών του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και του Θεομητορικού Μνήματος και υπέρ ειρήνης, υγιείας και αγαθής καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου.

Ακολούθως οι ιερείς κατεβίβασαν τον Επιτάφιον εις τον χώρον όπισθεν του Θεομητορικού Μνήματος και ενώπιον της εικόνος της Πλατυτέρας, γνωστής ως Ιεροσολυμιτίσσης, ένθα ανεπέμφθη δέησις και εψάλη ο Πατριαρχικός Πολυχρονισμός και ούτως απελύθη η τελετή των Εγκωμίων, εν ω ο λαός και μετά την απόλυσιν συνέτρεχε προσκυνών την σεπτήν εικόνα.

Ακολούθως η Πατριαρχική συνοδεία και ο λαός του Κυρίου εφιλοξενήθη εις το ηγουμενείον υπό του καθηγουμένου της Γεθσημανής Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου δια ποτηρίου, ψυχρού ύδατος, νηστησίμων γλυκισμάτων και οπωρών, παρουσία και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη και του προσωπικού του Ελληνικού Γενικού Προξενείου.
πηγή:amen.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΕΝ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (φωτο. π. Ι.Ν. Κουντουριάδη)