ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1659/698/24-10-2012 ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ .Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 
Ἐνταῦθα
Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, συμφώνως τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου «γυμνός ἤμην καί περιεβάλετέ με» (Ματθ. κε΄, 36) καί μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ λειτουργεῖ ἡ «ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Πρός τοῦτο δέον ὅπως μεριμνήσητε διά τήν συγκέντρωσιν εἰς τήν Ἐνορίαν, Ἱματισμοῦ (Ἐνδυμάτων καί Ὑποδημάτων βρεφικῶν, παιδικῶν, ἐφηβικῶν, γυναικείων, ἀνδρικῶν) διά τούς ἐμπεριστάτους, τά ὁποῖα, ὅμως, δέν πρέπει νά εἶναι ἐφθαρμένα, καί παρακαλοῦμεν ὅπως, συμπληρώσητε ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ τήν συνημμένην κατάστασιν μέ τά ὀνόματα τῶν ἐνοριτῶν οἱ ὁποῖοι χρήζουν ἱματισμοῦ, κατ’ ὄνομα καί μετά λοιπῶν στοιχείων καί ἀποστείλητε αὐτήν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν προκειμένου νά εἰδοποιηθοῦν διά τήν παραλαβήν τοῦ σχετικοῦ ἱματισμοῦ.
Ἐπίσης, ἀποστέλλομεν, συνημμένως, τήν ὑπ’ἀρ 1650/690/22-10-2012 ἐγκύκλιον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καίΟἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί παρακαλοῦμεν νά ἀναγνωσθῇ τήν 4ην καί κατά τήν κρίσιν ὑμῶν τήν 8ην ἤ τήν 9ην Νοεμβρίου 2012.
Διά πλείονας πληροφορίας παρακαλοῦμεν νά ἐπικοινωνῆτε μετά τῶν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ὁρισθέντων ὑπευθύνων, ἤτοι τῶν: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἀντωνίου Τσουκαλᾶ (τηλ. 6938745553) καί Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ζευγιοῦ (τηλ. 6937151438)
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Δευτέρα
10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.
π. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς
»
4.00 μ.μ. – 5.30 μ.μ.
π. Μιχαήλ Ζευγιός
Τρίτη


Τετάρτη
10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.
π. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς
»
4.00 μ.μ.  – 5.30 μ.μ.
π. Μιχαήλ Ζευγιός
Πέμπτη


Παρασκευή
4.00 μ.μ.  – 5.30 μ.μ.
π. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς
π. Μιχαήλ Ζευγιός
Σάββατο


Κυριακή
10.00 π.μ. -  11.00 π.μ.
Ἐκκλ. Ἐπιτροπή Ἱ. Μονῆς
Ἐπίσης διά τήν παράδοσιν καλόν θά ἦτο ἡ ἀπό μέρους ὑμῶν καταμέτρησις, ἀναγραφή περιεχομένου τοῦ κάθε δέματος, πού ἀποστέλλεται καθώς καί ἡ καταγραφή τῶν δεμάτων εἰς ἔγγραφον, τό ὁποῖον θά παραδίδετε διά τό ἀρχεῖον τῆς Ἱματιοθήκης.
Πίστεύομεν, ὅτι θά καταβάλητε πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν, μετά συνέσεως καί διακρίσεως, πρός κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀδελφῶν μας.

Ἐντολῇ  Σεβ. Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
+ Ἀρχιμ.  Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΕΝ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (φωτο. π. Ι.Ν. Κουντουριάδη)