3 Οκτ 2015

4 Ὀκτωβρίου 2015 - Κυριακή ΙΗ΄ Ἐπιστολῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Ἀ­ριθ­μὸς 40
Κυριακή ΙΗ΄ Ἐπιστολῶν
4 Ὀκτωβρίου 2015
(Β΄ Κορ. θ΄, 6-11)
«Ἀδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ'εὐλογίαις ἐπ' εὐλογίαις καὶ θερίσει»

26 Σεπ 2015

27 Σεπτεμβρίου 2015 - Κυριακή ΙΖ΄

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Ἀ­ριθ­μὸς 39
Κυριακή ΙΖ΄ 
27 Σεπτεμβρίου 2015
(β΄Κορ. στ΄16 - ζ΄1)
«Καί ἔσομαι αὐτῶν Θεός καί αὐτοί ἔσονταί μοι λαός».

24 Σεπ 2015

Προσκυνηματική κρουαζιέρα

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1903
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.   861
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Σεπτεμβρίου 2015
Μνήμη Κοδράτου ἀποστόλου τοῦ ἐν Μαγνησίᾳ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Πρός
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το Ἴδρυμα Ὑποτροφιῶν «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ» προκηρύσσει, σύμφωνα με το περιεχόμενον τῆς ἀπό 1.11.1968 Διαθήκης τοῦ Παναγιώτου Γεωργιλῆ καί τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1131/2000 Ἀποφάσεως τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, την χορήγησιν Ὑποτροφιῶν ( 4 ἐσωτερικοῦ, 160,00 εὐρώ μηνιαίως ἡ κάθέ μία), διά το Ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2015-2016, για σπουδαστές Ἀνωτέρων ἤ Ἀνωτάτων Σχολῶν, Προπτυχιακῶν Σπουδῶν τῆς ἡμεδαπῆς, για χρονικόν διάστημα ἐννέα (ἀρ. 9) μηνῶν, ἤτοι ἀπό 1.10.2015 μέχρι 30.6.2016, μέχρι πέρατος τῶν σπουδῶν.

ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΝΗ "Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χίου την Κυριακή 27/9/2015.


17 Σεπ 2015

20 Σεπτεμβρίου 2015 - Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Ἀριθμὸς 38
Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν
20 Σεπτεμβρίου 2015
(Γαλ. β΄ 16-20)
«Ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ».